Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
Alle kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Deze kwaliteitseisen zijn beschreven in de Wet Kinderopvang. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid van het toezicht houden op de kwaliteit van kinderopvang bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) gelegd.  Dit houdt in dat de GGD jaarlijks alle kindercentra en peuterspeelzalen controleert op de wettelijk vastgelegde kwaliteitseisen. Indien een kinderopvangorganisatie niet voldoet aan de kwaliteitseisen, zal de GGD-inspecteur de gemeente adviseren of zij moeten handhaven (in de vorm van een geldelijke boete) of niet, of dat er andere maatregelen getroffen moeten worden.
 
Kwaliteitseisen
De wettelijke kwaliteitseisen omvat onder andere:
• Groepsgrootte en de kind-leidster ratio (het aantal kinderen per beroepskracht).
• Opleidingsniveau en deskundigheid beroepskrachten.
• Veiligheid en gezondheid van de kinderen.
• Accommodatie en inrichting.
• Pedagogisch beleid en praktijk.
• Betrokkenheid en inspraak van ouders.
• Omgangstaal (in principe Nederlands).
• Omgang met klachten.
 
GGD controle
De GGD-inspecteur vormt zijn oordeel tijdens een controle aan het betreffende kindercentrum door te kijken naar de inrichting en het gebruik van alle ruimtes waar kinderen kunnen komen, door te observeren (hoe wordt met kinderen omgegaan, onder meer op basis van het pedagogisch beleidsplan) en door gesprekken te voeren met de pedagogisch medewerkers en de locatieverantwoordelijke op het kindercentrum. Daarnaast heeft zij vaak schriftelijk of persoonlijk contact met de oudercommissie en controleert zij de bevoegdheid en de aanwezigheid van VOG’s van alle beroepskrachten.
 
GGD rapporten
Hieronder kunt u de GGD rapporten inzien van de GGD controles. De rapporten worden altijd per locatie opgemaakt en ook wordt er onderscheid gemaakt tussen de dagopvang en BSO (mits er niet gewerkt wordt met een samengestelde groep). 

 

 

Hoofdweg 15 Balkbrug
GGD rapport dagopvang (KDV)
GGD rapport naschoolse opvang (BSO)

 

 

Zandspeur 91 Nieuwleusen
GGD rapport dagopvang (KDV)
GGD rapport naschoolse opvang (BSO)

 

 

School “de Meele” te Nieuwleusen
GGD rapport naschoolse opvang (BSO)

 

School “Oud Avereest” te Balkbrug
GGD rapport naschoolse opvang (BSO)