Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

In de eerste levensjaren van een kind worden er meer verbindingen gelegd tussen hersencellen dan in enige andere periode van het leven. In de loop van die eerste levensjaren worden ook verbindingen weer afgebroken, namelijk verbindingen waar geen gebruik van wordt gemaakt. Hoe meer uitdagingen en stimulansen een kind krijgt, hoe meer van deze verbindingen behouden blijven. Deze uitdagingen en stimulansen kunnen door middel van interactie en activiteiten aangeboden worden aan het kind. Met deze gedachte zijn de VVE programma’s door de overheid ontwikkeld. Uit onderzoek naar de werking van VVE blijkt dat goede kwaliteit en een hoog niveau van de pedagogisch medewerkers een vereiste zijn om kinderen op jonge leeftijd extra te stimuleren. De Groene Helden werkt met een (unieke) dagdoorlopende VVE structuur en is sinds eind 2012 gecertificeerd met het programma Uk & Puk. Onderaan kunt u een filmpje over de certificering zien.

 

Interactie, stimuleren en ontwikkelen

Er is de laatste jaren onderzoek gedaan naar de neurobiologische processen in de hersenen van baby’s. In de eerste levensjaren worden er meer verbindingen gelegd tussen hersencellen dan in enige andere periode van het leven (Riksen-Walraven, 2002). Interactie is bevorderlijk voor de vroege hersenontwikkeling (Riksen-Walraven, 2002). Momenteel is de overheid bezig met het opzetten van Voor- en Vroegschoolse Educatie programma’s. Deze programma’s zijn gericht op kinderen uit migrantenfamilies of van laagopgeleide ouders en ontwikkeld om deze kinderen niet met een achterstand de basisschool periode in te gaan. “De Groene Helden” vindt dat alle kinderen recht hebben op VVE en is dus al langere tijd volop bezig met het geven van VVE. De hele dag worden kinderen zoveel mogelijk gestimuleerd en gemotiveerd. De pedagogisch medewerkers praten veel met de kinderen en zorgen voor een continue interactie tussen hen en de kinderen, vooral tijdens activiteiten. Naast deze vorm van VVE, dat de hele dag door gebruikt wordt door de pedagogisch medewerkers, wordt er ook gewerkt met Uk & Puk. Deze methode is, zoals eerder beschreven, erkend door de overheid en vormt voor “De Groene Helden” een aanvulling op de al toegepaste/gebruikte VVE.

 

Kwaliteit medewerkers

Uit onderzoek blijkt dat VVE werkt, alleen het staat en valt met de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers. Met andere woorden, de kwaliteit en het niveau van de pedagogisch medewerkers moet hoog zijn om kinderen op jonge leeftijd extra te stimuleren. Alle medewerkers van “De Groene Helden” hebben de VVE basiscursus en de VVE verdiepingscursus gedaan. Eén medewerkster heeft in 2012 de opleiding ‘Train de trainster’ gedaan, zodat deze medewerker de rest van het personeel kan blijven trainen in het geven van VVE. Daarnaast zijn we sinds februari 2017 gestart met ‘coaching on the floor’. Dit wil zeggen dat de pedagogisch medewerk(st)ers gedurende de dag op verschillende momenten gecoacht worden (afhankelijk van hun leerpunten). Op deze manier borgen wij de kwaliteit van bijvoorbeeld VVE.

 

Doorgaande leerlijn basisschool

Binnen het opzetten van de VVE structuur is de overheid ook bezig met het creëren van een
doorgaande leerlijn. Een doorgaande leerlijn in VVE houdt in dat jonge kinderen (2,5 jaar) al vanaf de binnenkomst op een dagverblijf of peuterspeelzaal extra ondersteuning krijgen in de vorm van VVE en dat deze ondersteuning doorloopt als ze als kleuter beginnen met hun schoolloopbaan. Met het VVE programma wil de overheid ervoor zorgen dat kinderen een goede start kunnen maken bij hun entree in de basisschool. Dit betekent dat kinderdagverblijven en peuterspeelzalen contact moeten hebben met de basisscholen waar de kinderen, zodra ze 4 jaar zijn, heen gaan. Zo kan door middel van een warme overdracht de school op de hoogte gesteld worden waar het kind zich bevindt in de ontwikkeling en of er specifieke aandachtspunten zijn. De school kan dan op haar beurt hier beter en makkelijker op in springen. “De Groene Helden” werkt met een doorlopende leerlijn. Er is contact gelegd met alle scholen waar kinderen, die bij ons op de dagopvang zitten en bijna 4 worden, naartoe gaan. Er wordt op zo een moment een afspraak met de docent gemaakt en een warme overdracht wordt op deze manier bewerkstelligt.