Toezicht

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

Alle kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Deze kwaliteitseisen zijn beschreven in de Wet Kinderopvang. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid van het toezicht houden op de kwaliteit van kinderopvang bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) gelegd. Dit houdt in dat de GGD jaarlijks alle kindercentra en peuterspeelzalen controleert op de wettelijk vastgelegde kwaliteitseisen.

Indien een kinderopvangorganisatie niet voldoet aan de kwaliteitseisen, zal de GGD-inspecteur de gemeente adviseren of zij moeten handhaven (in de vorm van een geldelijke boete) of niet, of dat er andere maatregelen getroffen moeten worden.

Kwaliteitseisen

De wettelijke kwaliteitseisen omvat onder andere:

  • Groepsgrootte en de kind-leidster ratio (het aantal kinderen per beroepskracht).
  • Opleidingsniveau en deskundigheid beroepskrachten.
  • Veiligheid en gezondheid van de kinderen.
  • Accommodatie en inrichting.
  • Pedagogisch beleid en praktijk.
  • Betrokkenheid en inspraak van ouders.
  • Omgangstaal (in principe Nederlands).
  • Omgang met klachten.

GGD controle

De GGD-inspecteur vormt zijn oordeel tijdens een controle aan het betreffende kindercentrum door te kijken naar de inrichting en het gebruik van alle ruimtes waar kinderen kunnen komen, door te observeren (hoe wordt er met kinderen omgegaan, onder meer op basis van het pedagogisch beleidsplan) en door gesprekken te voeren met de pedagogisch medewerkers en de locatieverantwoordelijke op het kindercentrum. Daarnaast heeft hij/zij vaak schriftelijk of persoonlijk contact met de oudercommissie en controleert de bevoegdheid en de aanwezigheid van VOG’s van alle beroepskrachten.

GGD rapporten

Via onderstaande link kunt u de inspectierapporten inzien van de GGD controles. Hier vindt u de rapporten van de dagopvang en BSO op de locatie Balkbrug en locatie Nieuwleusen.

Inspectierapporten GGD